AlphaBeta Low Volatility ת"א 125

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 01/01/1996
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 01/04/2020
ערך נוכחי 3,424.55
מספר הנכסים במדד 40
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד נכון לתאריך של: 03.04.2020

אין נתונים...

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל- שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה2
שנים
3
שנים
4
שנים
5
שנים
AlphaBeta Low Volatility ת"א 125
ת"א-125
0.67
7.7
5.3
5.3
5.5
2.3
3.2
תשואת יתר
-0.67
-7.7
-5.3
-5.3
-5.5
-2.3
-3.2

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-01-ינו-1996)


פרופיל הסיכון, שנים

אין נתונים...


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    
לתשומת הלב, כי על אף מאמצי עורך המדד להציג את הרכבי המדדים העדכניים בכל עת, ייתכנו שיבושים הנובעים מפעולות תחזוקת האתר ו/או שיבושי תקשורת. אשר על כן, מוצע לעיין בהרכבי המדדים גם ביום העוקב, על מנת לוודא נכונות הנתונים. כמו כן, ניתן לפנות לעורך המדד על מנת לוודא מולו את נכונות הנתונים בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 בטלפון 039434141.

הדפס דף