AlphaBeta Large Cap Bottom 5

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 03/01/2000
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 17/04/2019
ערך נוכחי 34.11
מספר הנכסים במדד 5
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה
עדכון: "יום החיתוך" יחול 6 ימים קודם ליום עדכון המדד (במקום 5 ימים לפני השינוי).

הרכב המדד נכון לתאריך של: 19.04.2019

WeightExchangeISINTicker-RegionName 
100.0000 %      1

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל- שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה2
שנים
3
שנים
4
שנים
5
שנים
AlphaBeta Large Cap Bottom 5
ת"א-35
0.62
7.8
5.3
4.0
3.6
1.5
3.6
תשואת יתר
-0.62
-7.8
-5.3
-4.0
-3.6
-1.5
-3.6

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-03-ינו-2000)


פרופיל הסיכון, שנים

אין נתונים...


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    
לתשומת הלב, כי על אף מאמצי עורך המדד להציג את הרכבי המדדים העדכניים בכל עת, ייתכנו שיבושים הנובעים מפעולות תחזוקת האתר ו/או שיבושי תקשורת. אשר על כן, מוצע לעיין בהרכבי המדדים גם ביום העוקב, על מנת לוודא נכונות הנתונים. כמו כן, ניתן לפנות לעורך המדד על מנת לוודא מולו את נכונות הנתונים בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 בטלפון 039434141.

הדפס דף