AlphaBeta ממשלתי

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 02/01/2005
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 17/10/2019
ערך נוכחי 214.62
מספר הנכסים במדד 9
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד נכון לתאריך של: 18.10.2019

WeightExchangeISINTicker-RegionName 
33.3421 %  IL0011157737 ממשלתית שקלית 5 01/20 1
33.3323 %  IL0011381303 ממשלתי שקלי 0421 2
33.3256 %  IL0011422230 ממשל שקלית 0121 3

הרכב המדד צפוי ב 20.10.2019

ExchangeISINTicker-RegionName 
 IL0010994569 ממשלתית שקלית 6.25 10/26 1
 IL0011157737 ממשלתית שקלית 5 01/20 2
 IL0011254005 ממשלתית שקלית %5.5 01/42 3
 IL0011355570 ממשלתי שקלי 0825 4
 IL0011381303 ממשלתי שקלי 0421 5
 IL0011508798 ממשל שקלית 0928 6
 IL0011401937 ממשל שקלית 0347 7
 IL0011393449 ממשל שקלית 0327 8
 IL0011422230 ממשל שקלית 0121 9

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-10 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
8
שנים
10
שנים
AlphaBeta ממשלתי
-0.07
8.5
7.4
3.0
1.8
4.0
אג"ח ממשלתיות
-0.01
1.8
1.1
1.3
2.4
3.9
תשואת יתר
-0.06
6.7
6.3
1.7
-0.7
0.1

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-02-ינו-2005)


פרופיל הסיכון, 10 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta ממשלתי
2.4
1.69
-0.1
אג"ח ממשלתיות
2.3
1.72
0.0


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    
לתשומת הלב, כי על אף מאמצי עורך המדד להציג את הרכבי המדדים העדכניים בכל עת, ייתכנו שיבושים הנובעים מפעולות תחזוקת האתר ו/או שיבושי תקשורת. אשר על כן, מוצע לעיין בהרכבי המדדים גם ביום העוקב, על מנת לוודא נכונות הנתונים. כמו כן, ניתן לפנות לעורך המדד על מנת לוודא מולו את נכונות הנתונים בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 בטלפון 039434141.

הדפס דף