AlphaBeta ממשלתי

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 02/01/2005
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 18/04/2019
ערך נוכחי 202.60
מספר הנכסים במדד 5
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד נכון לתאריך של: 19.04.2019

WeightExchangeISINTicker-RegionName 
23.4869 %  IL0011408478 ממשלתי צמוד 0527 1
23.3967 %  IL0011359127 ממשלתי צמוד 1025 2
23.3234 %  IL0095904319 גליל 4095 3
14.8987 %  IL0011371817 ממשלתי צמוד 1020 4
14.8942 %  IL0011147506 ממשלתית צמודה %3 10/19 5

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-10 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
8
שנים
10
שנים
AlphaBeta ממשלתי
0.09
2.4
0.6
1.2
1.9
3.9
אג"ח ממשלתיות
-0.01
1.8
1.1
1.3
2.4
3.9
תשואת יתר
0.10
0.6
-0.6
-0.1
-0.6
0.0

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-02-ינו-2005)


פרופיל הסיכון, 10 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta ממשלתי
2.3
1.70
-0.1
אג"ח ממשלתיות
2.3
1.72
0.0


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    
לתשומת הלב, כי על אף מאמצי עורך המדד להציג את הרכבי המדדים העדכניים בכל עת, ייתכנו שיבושים הנובעים מפעולות תחזוקת האתר ו/או שיבושי תקשורת. אשר על כן, מוצע לעיין בהרכבי המדדים גם ביום העוקב, על מנת לוודא נכונות הנתונים. כמו כן, ניתן לפנות לעורך המדד על מנת לוודא מולו את נכונות הנתונים בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 בטלפון 039434141.

הדפס דף